ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ 7 ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ,ਪੋਸਟ ਸਿਰਫ਼ 18+ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਖੋ

ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ 7 ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ,ਪੋਸਟ ਸਿਰਫ਼ 18+ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਖੋ

ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |ਸੈਕਸ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੇਹਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਲਾਇਫ਼ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਝਿਝਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ |ਨਤੀਜਤਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ |ਜਦਕਿ ਪਤੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰੇ |

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਇਸਦੇ ਲਈ ਫ਼ੋਰਪਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਟਿਪਸ ਅਪਣਾਓ |ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨਾ ,ਕਿਸ ਕਰਨਾ ,ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਅਜਮਾਓ ,ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆਂ ਰਹੇ |ਕਪਲਸ ਫ਼ੋਰਪਲੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ ,ਸੈਕਸ ਵਿਚ ਉਹਨੀਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ |

ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ,ਐਕਸਾਈਮੇਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਕਸਾਈਟਮੇਂਟ ਨੂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ |ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੁੱਖਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਜ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ,ਉਸ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ |

ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਤਨੀਆਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ |ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਸੇਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ,ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਲਾਇਫ਼ ਤੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ |ਸੈਕਸਸੁਅਲ ਲਾਇਫ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੋ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *