ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਚੀਜ,ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ |

ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਔਸ਼ੁੱਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ |ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਦ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ |

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਔਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜੋਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ |ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |ਤੁਸੀਂ ਕਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੜਵਾਹਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਤਣਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ,ਜਿਸਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ |ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਔਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਂਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ |

ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਦੀ ਜੜ ?ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਇਸਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗੁਪਤਰੋਗ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ |

ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਅਕ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਕਮਜੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਦਾ ਰੋਜ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁੱਦ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਂਰਾਜੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ |

Sharing is caring!


Posted

in

by

Tags: