ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਆਹ ਦੇਖਲੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ

ਪੰਜਾਬੀਉ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ……. ਭਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ

ਵੀਡੀਓ ਥਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ

ਪੰਜਾਬੀਉ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਵੀਡੀਉ ਦੇਖ ਲਉ
ਸਾਰੇ ਵੀਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਕਿਉਕੀ ਸਭ ਤੋ ਗੰਦੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਉਹਨਾ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋ ਮਿਲੇ ਗੀ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋ ਬਚਾਉ ਤੇ ਇਸ ਮੈਸਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਿਸਤੇਦਾਰਾ ਤੇ ਮਿਤਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜੋ

ਵੀਡੀਓ ਥਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ

To take care of yourself and prevent your body from being affected from various health problems, one must avoid consuming the following road side food items during the summer:
Vegetables used for this preparation may not be cleaned properly. When it comes to Gol Gappe and other street food be it any part of the country, hunger pangs for this roadside delicacy. However, there are many risk factors that can affect one’s health, as the water used is often contaminated when left in the open. The hands of the stall person may or

may not be cleaned while they are serving. This can lead to various gastric infections or one may fall prey to water borne diseases during this season. While the summer is getting warmer day by day, people are getting more lethargic and lazy, thus, they avoid preparing food at home and tend to eat more outside food. That might not only affect the body but could also cause other health related problems in the long run. Drink plenty of water and have homecooked and fresh food items along with plenty of vegetables this summer.


Posted

in

by

Tags: