ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਵੇ ਇਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ?

ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਵੇ ਇਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ

Lennart Nilsson, a 91 years-old photographer whose love for science and photography made him very famous. In 1965, LIFE published some amazing pictures on the whole process of how a baby is born. He did it with the help of cystoscope. The first photographs he took were in 1957 which were not clear enough. But in 1965 he finally came up with some beautiful pictures.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


Posted

in

by

Tags: