ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ

ਸੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਸ ਵਿਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਸਮਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੁੰਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਕਈ ਵਾਰ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵਸਥ ਹੋਣਾ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ |ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਯਾਨਿ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਰਪਲੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ |ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ……………

-ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸ਼ੋਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ |

-ਸੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜੀ ਨਾ ਕਰੋ |

-ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਆੱਰਗਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਅਨਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ |

-ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ |

-ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਡਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ |

-ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਰਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇ |

-ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਮੂੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ |

-ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਪਾਓਗੇ |

-ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੈਅ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਜ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ |

-ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ੋਰਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਨਾਅ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

-ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ Injoy ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ||

-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ |ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰਾਂਸੇਪਟਿਕ ਪਿਲਸ ਯਾਨਿ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ


-ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ Injoy ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਸਥ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਸ ਨੂੰ Injoy ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਦੋਸਤੋ ਸੈਕਸ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ,ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ,ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਸੰਭੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 20 ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ,ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਂਗੇ |

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਰੀ ਇਥੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ,ਉਹ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ………………………………..

– ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |

– ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ,ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ,ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ |ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਨਿ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਲਿਵਕ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |

– ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਜਦਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

– ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸੈਕਸ ਵਿਚ ਲਿਪਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡਿਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨਾੱਰਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ |

– ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ ,ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਜਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |

– ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ,ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ |

– ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |

– ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਪਗ 5-7 ਵਾਰ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

– ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਰ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ |

– ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਆਦਾ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ |

ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਉਪਵਾਂਸ ਪੜਦੀਆਂ ਹਨ ,ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਪਵਾਂਸ ਨਹੀ ਪੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਜਿਆਦਾ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ |

– ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇਛਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ |

– ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 1 ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਮ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ |

– ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਪਲਸ ਦੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗਾ ਬੈੱਡਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰ |ਯੁਵਾ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ |


Posted

in

by

Tags: